چارت سازمانی

طراحی ساختار سازمانی مناسب و تعریف صحیح روابط فیمابین اجزای سازمان در كنار توجه به مهارت و تجربه نیروی انسانی رمز موفقیت هر سازمان با هر گونه فعالیت می باشد.  در همین راستا به منظور آشنایی بیشتر مشتریان با ساختار سازمانی کارکنان شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما، چارت سازمانی این شرکت ارائه شده‌ است.

0