ThruVu Technique

یکی از روش­های دیجیتالی رادیوگرافی بوده که از منبع همگرا کننده و سنسورهای کنار هم قرار گرفته تشکیل شده است.

 

قابلیت­ها

  • نتایج را بصورت تصویر دو بعدی نمایش داده و متناسب با شدت سیگنال دریافتی ضخامت را محاسبه می­کند و لذا می­توان بدین وسیله خوردگی و فرسایش داخل و خارج قطعه را بازرسی کرد.

نمایش نتایج با روش ThruVU. نواحی ساه رنگ مناطق خورده شده را نشان می­دهد.

  • قابلیت بازرسی لوله­های عایق کاری شده و بدون عایق با قطر ۶”-۳۶”

 

محدودیت­ها

  • برای سیستم­های لوله کشی افقی طراحی شده است. از سیستم حمل ریلی برای بررسی لوله­های افقی، عمودی و حتی زانویی باید استفاده کرد.

نحوه حرکت اسکنر توسط ریل ISwT

نحوه بازرسی زانویی

  • طول قابل بررسی توسط منبع حداکثر ۶m می­باشد.
  • اگرچه منبع درون همگرا کننده قرار می­گیرد ولی تشعشعات همچنان زیاد است.
  • برای مناطق دور از دسترسی همچون ساپورت­ها، بازرسی بصورت کامل انجام نمی­گیرد.

 

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

  • از Ir-192 در یک طرف لوله بعنوان منبع استفاده می­شود و در طرف دیگر آشکارساز قرار می­گیرد.
  • نیاز به تمیزی ۳۰۰mm اطراف منبع، ۱۰۰mm اطراف آشکارساز و ۲۵mm تمیزی جانبی
  • استفاده از ایزوتوپ Ir-192: <4 curies برای لوله­های تو خالی ۴″ و حدود ۸۰ curies برای لوله­های تحت سرویس ۲۴”

حرکت دستگاه روی لوله ۴” با عایق

  • قطر لوله روی میزان ناحیه تحت بازرسی تاثیر می­گذارد.

میزان ناحیه تحت پوشش بازرسی براساس قطر لوله

0