(Through Transmission Ultrasonic Scanning (AUS

عیوب تحت شرایط کاری تیوب ها به شکل حفرات خزشی تا نیمی از ضخامت آنها بوجود می­آیند. این عیوب در ادامه رشد خود تبدیل به ترک­های خارج/ خارجی سطح می­گردند. AUS مناسبترین روش برای تشخیص عیوب مذکور در مراحل اولیه رشد خود می­باشد.

 

اصول کاری

در صورت وجود حفرات خزشی و یا هر گونه عیب موجود در ضخامت لوله، سیگنال UT بصورت تضعیف شده و یا پراکنده شده دریافت می­گردد. میزان تغییرات امواج متناسب با میزان خسارت می­باشد. در این روش از پروب­های قوی تر فرستنده و گیرنده زاویه دار امواج UT جهت ارزیابی لوله استفاده می­شود. آشکارساز عیوب، میزان کاهش سیگنال دریافتی را بصورت مقادیر dB ثبت می­کند.

 

مزایا

  • AUS مراحل اولیه خزشی را که توسط RT قابل تشخیص نیستند، می­تواند شناسایی کند.
  • برخلاف روش­هایی همچون RT، LOTIS(Laser Profiling) و ECT نیازی به حذف امواج ناخواسته نمی­باشد.
  • زمان کمی برای بازرسی نیاز دارد.
  • خطرات ناشی از تشعشع ندارد.

تجهیزات و شرایط عملکرد AUS

0