Small Controlled Area Radiography (SCAR) Technique

یکی از روش­های رادیوگرافی با دامنه کاربرد در ناحیه کوچک بوده که از ایزوتوپ­های Iridium 192  یا  Selenium 75با قدرت ۵۰۰Gbq استفاده می­کند.

پرتو تابش داده شده تنها به محل مورد نظر اعمال می­شود. اورانیوم تهی شده در غلاف فولادی نگهداری می­شود تا محیط اطراف ایمن بماند. از طرفی این غلاف فولادی برای همگرا کردن پرتوها نیز بکار می­آید. بدین وسیله تنها ۲-۵m اطراف ایزوتوپ دارای تشعشع بوده و لذا اپراتور تحت میزان کمی دز قرار می­گیرد.

تجهیزات سیستم SCAR

قابلیت­ها

 • تشعشعات بوجود آمده در این روش نسبت به رادیوگرافی متداول ایمنی کار را بهبود بخشیده است. وجود غلاف همگرا کننده تابش(کولیماتور)، پرتو مورد نیاز را تنها بر نمونه اعمال کرده و از اینرو کنترل شرایط بازرسی راحت تر می­باشد.
 • تشعشعات بوجود آمده در روش متداول رادیوگرافی حدود ۱۰۰m بوده در حالیکه در این روش تنها ۳m می­باشد.
 • ایزوتوپ­ها هیچگاه از غلاف خارج نشده و لذا خطری ایجاد نمی­کند. شرایط داخل غلاف طوری طراحی شده است که با حرکت یک فنر، منبع برای انجام بازرسی وارد همگرا کننده غلاف شده و با اعمال فشار به محل اولیه خود برمی­گردد. با مشاهده هر گونه مشکل در اعمال فشار برای برگشت منبع، حرکت آن بصورت اتوماتیک عمل کرده و منبع به محل اولیه خود برمی­گردد.
 • گیره­ها و تجهیزات این روش برای لوله­های ۱۰-۲۰۰۰mm قابل استفاده است.
 • این روش سریع نبوده ولی نسبت به مدت زمان کلی که صرف انجام آن می­شود، تشعشعات کمتری بوجود می­آید.

 

محدودیت­ها

 • نسبت به رادیوگرافی متداول کندتر می­باشد.
 • نیاز به تمیزکاری کامل در اطراف لوله برای نصب تجهیزات دارد.
 • زمان نصب بالا

 

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

 • نیاز به دسترسی کامل برای نصب تجهیزات دارد. یکی از مزایای این روش قابلیت استفاده از طناب برای ایجاد دسترسی می­باشد.
 • یکی از محدودیت­های این روش، ضخامت­های قطعه قابل بررسی می­باشد که نوع منبع بکار گرفته شده وابسته است.
 • برای اعمال تابش نیاز به دسترسی بیش از یک نقطه داشته تا میزان تابش عبوری از قطعه اطمینان حاصل شود.
 • اگر چه میزان تشعشعات کم می­باشد ولی همچنان نیاز به بررسی محیط از نظر ایمنی و خطر دارد.
 • رادیوگرافی نمی­تواند ترک­های باریک و عیوب منفرد ریز را تشخیص دهد.

 

 

 

0