بازرسی غیرمخرب به روش مایعات نافذ PT

در اين روش، مبناي كار، نفوذ ماده اي نافذ با دانه بندي بسيار ريز به درون درزها و تركها مي باشد.چنين موادي قادرند در ريزترين درزها و تركهاي موئي آنها فقط به چند صدم ميلي متر مي رسد، رخنه كرده و فضاي كه عرض و يا پهناي دهانه آنرا اشغال نمايند . پس از برداشتن كامل ماده نافذ از سطح قطعه، در حاليكه بخشي از ماده در درون منفذ مخفي شده ، سطح كار به حالت اوليه ديده خواهد شد. با آغشته نمودن سطح كار با ماده آشكار ساز، ماده نافذ تحت اثر ماده ظاهرساز از منفذ خارج شده و در سطح نمايان مي گردد . در نهايت نقاط اختفاي ماده نافذ (عيوب) به شكل علائمي در زمينه ظاهرساز آشكار شده و تفسير مي گردند .این روش معمولا براي آشكارسازي انواع عيوب سطحي كه دهانه آنها به سمت سطح باز بوده و قابل نفوذ پذيري باشند قابل استفاده است.

Liquid Penetrant Testing Level I Topical Outline

Introduction

Liquid Penetrant Processing

Various Penetrant Testing Methods

Liquid Penetrant Testing Equipment

Liquid Penetrant Testing Level II Topical Outline

Review

Selection of the Appropriate Penetrant Testing Method

Inspection and Evaluation of Indications

Inspection Procedures and Standards

Basic Methods of Instruction

0