Long Range Ultrasonic System(LORUS) Technique

در روش LORUS با امواج زاویه دارشده حساس، به همراه سیستم ثبت کننده التراسونیک، بازرسی انجام می­گردد. در این روش امواج التراسونیک برای دستیابی به مناطق غیر قابل دسترس، در چند زاویه به قطعه برخورد دارند. برای بازرسی مناطق خورده شده از روش pulse-echo استفاده می­شود. سیگنال­های بازگشتی در این روش قابلیت ثبت بصورت سه بعدی دارند. با ثبت ناحیه خورده شده، امکان محاسبه محل دقیق و میزان عیوب بوجود آمده از بررسی یک به یک تصاویر مهیا می­شود.

استفاده از پروب زاویه دار برای ارسال امواج جهت بازرسی کف مخزن

قابلیت­ها

در صنعت، خوردگی­های ناشی از HTHA High Temperature Hydrogen Attack)) منجر به زوال متریال و هزینه­های بالا در سال برای تعویض و تعمیر تجهیزات می­گردد. ارزیابی کلی تجهزاتی همچون لوله­ها، مخازن تحت فشار، راکتورها و تانک­ها را به روش coorosion mapping می­توان انجام داد. این روش بازرسی براساس استاندارد API 941 انجام می­گیرد.

این روش برای ارزیابی سریع مکان­هایی که به سختی در دسترس هستند بکار گرفته می­شود. برای مثال در شرایط ارزیابی خوردگی پلیت­های دوار مخازن نگهدارنده از این روش استفاده می­شود. با دسترسی به یک نقطه از محل مورد نظر، امکان بازرسی از ناحیه بزرگی غیر قابل دسترس فراهم می­شود. بازرسی ناحیه خورده شده تا فاصله زیادی (۱m) امکان پذیر است. اسکنرهای تماسی دستی برای بازرسی مکان­های با دسترسی سخت، نتایج را به سرعت ارائه می­کنند.

 • محدوده بازرسی تا ۱m
 • مناسب برای تمامی مخازن و با هر ابعادی
 • مناسب برای پلیت­های دوار با ضخامت ۶-۲۵mm
 • توانایی شناسایی خوردگی­های شدید (حفره دار شدن) و موضعی
 • تعیین و تخمین میزان خوردگی (ارائهcorrosion mapping )
 • مناسب برای محاسبه میزان رشد خوردگی
 • بررسی میزان تخریب ناشی از خوردگی

 

محدودیت­ها

 • بازرسی کامل کف مخازن امکان پذیر نیست.
 • جهت بالا و یا پایین بودن خوردگی قابل تمیز دادن نیست.
 • بازرسی سطوح باید در شرایط عاری از ناخالصی، سرباره جوشکاری، خوردگی و پوشش دهی (مگر اینکه پوشش به خوبی با سطح در تماس باشد) انجام گیرد.
 • شرایط نامناسب رینگ دوار بازرسی نیز در ارائه نتایج تاثیر گذار است.

 

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

 • حذف نواحی خورده شده سطحی
 • شکل عیوب
0