بازرسی غیرمخرب به روش جریان گردابی ET

وقتي يك سيم پيچ ( كويل ) حامل جريان متناوب به سطح قطعه اي فلزي نزديك شود، سطح قطعه القاء الكترومغناطيسي شده و جريان هاي متغييري موسوم به جريان گردابي در سطح قطعه برقرار مي گردند . با برقراري اين جريان، يك ميدان مغناطيسي ثانويه اي در قطعه شكل مي گيرد كه طبق قانون لنز، اين ميدان در جهتي مخالف ميدان با ميدان اوليه، با عامل بوجود آورنده خود مقابله مي كند. با برقراري جريان گردابي در قطعه و حركت آرام آن بطرف عيب، به نسبت بزرگي عيب، علامت واكنش آن روي صفحه نمايش ديده خواهد شد . با مقايسه نوع و ويژگي علا مت عيب با علائم اوليه صفحه نمايش، مشخصات عيب ارزيابي مي گردد

برای آشكارسازي عيوب سطحي و زير سطحي مانند تركها، ناخالصي ها و حفره هاي گازي در انواع مختلف فلزات خصوصاً براي مواد غيرفرومغناطيسي از این روش استفاده می گردد.

Eddy Current Testing Level I Topical Outline

Theory Course

Introduction to Eddy Current Testing

Electromagnetic Theory

Lab Demonstration

Basic Technique Course

Types of Eddy Current Sensing Elements

Selection of Inspection Parameters

Readout Mechanisms

Lab Demonstration

Eddy Current Testing Level II Topical Outline

Principles Course

Review of Electromagnetic Theory

Factors That Affect Coil Impedance

Signal-to-Noise Ratio

Selection of Test Frequency

Coupling

Field Strength and its Selection

Instrument Design Considerations

 Techniques and Applications Course

User Standards and Operating Procedures

Inspection System Output

0