[team name=”ایرج ندیم” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

گواهینامه : MT, PT, RT, UT, VT, ET ASNT NDT Level III # 164253

گواهینامه EN 473/ISO9712 Level III MT, PT, UT, RT, VT از موسسه TUV آلمان

[/team][team name=”بهروز رکرک” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

گواهینامه بازرسی با امواج مافوق صوت (UT) از سازمان انرژی اتمیISIRI/ISO 9712

گواهینامه بازرسی با ذرات مغناطیسی(MT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712  

گواهینامه بازرسی با مایعات نافذ (PT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

گواهینامه ASNT NDT Level II ET

مدرس آشکارسازی تابش های هسته ای

مدرس آزمون های غیر مخرب

عضویت در کمیسیون های فنی و ملی تدوین استانداردهای مرتبط با NDT

دبیر کمیته ی فرعی شماره TC85/Sc5 سازمان استاندارد و تحقیقات کشور

عضویت پیوسته در انجمن حفاظت در برابر اشعه

عضویت پیوسته در انجمن آزمون های غیر مخرب ایران

[/team][team name=”نادربهادر بهبهانی” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

گواهینامه : MT, RT, VT ASNT NDT Level III # 203777

گواهینامه EN 473/ISO9712 Level III MT, PT, UT, RT, VT از موسسه TUV آلمان

[/team]
[team name=”محمد باقر بهادری بهبهانی” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

كارشناس مهندسی مکانیک

گواهینامه مهندسی بین المللی جوش (IWE)

گواهینامهEN 473/ISO9712 Level III MT, PT, UT, RT, VT از موسسه TUV آلمان

گواهینامه ASNT NDT Level III # 203774 MT ,PT ,RT ,UT ,VT

گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق باISO 9001

گواهینامه طراحی و بازرسی مخازن ذخیره مطابق با API 650

[/team]
[team name=”مجتبی اسدیان نوذری” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

کارشناس ارشد مهندسی مواد از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مدرس تایید صلاحیت شده از سازمان انرژی اتمی ایران

مدرس دوره های تست های غیرمخرب به روشET,RT و VT

همکاری و مشارکت در تدوین و اخذ استانداردISO/IEC17024

CSWIP Visual Welding Inspection 3.0 Cource,TWI Certification

گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT)از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

گواهينامه دوره های مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتی

گواهینامه بازرسی با استفاده از جریان گردابی(ET)  از سازمان انرژی اتمیISIRI/ISO9712

 گواهینامه ASNT NDT Level II UT

[/team]
[team name=”سجاد منعم دراباد” src=”https://taradista.com/content/wp-content/uploads/2015/12/UnknownMan-e1388503455324.jpg” target=”_self” color=”theme” effect=”fadeIn”]

کارشناس ارشد مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت

مدرس تایید صلاحیت شده از سازمان انرژی اتمی ایران

مدرس دوره های تست های غیرمخرب به روشRT و VT

گواهينامه راديوگرافي و تفسیر فیلم  (RT)از سازمان انرژي اتمي ISIRI/ISO 9712

گواهينامه حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي

گواهینامه بازرسی با استفاده از جریان گردابی (ET)از سازمان انرژی اتمیISIRI/ISO9712

گواهینامه رادیوگرافی دیجیتال (CR)  از انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

مشاوره در زمینه مهندسی جوش و تست های غیر مخرب، آماده سازی مدارک مربوط به مشخصات رویه جوشکاري (WPS) و نحوه تایید رویه هاي جوشکاری (PQR)

دارای مدرک ASNT NDT Level II VT &UT

[/team]
0