در سال­های اخیر تعداد زیادی از روش­های بازرسی غیر مخرب پیشرفته ایجاد شده است. این روش­ها امکان     بازرسی از میزان زوال تجهیزات زیادی را فراهم کرده­اند. برخی از این روش­ها سریعتر بوده و جزئیات خیلی بیشتری نسبت به روش­های معمول را ارائه می­دهند. در مجموع، روش­های نویننسبت به روش­های معمول     حساسیت کمتری در نمایش نتایج بازرسی دارند. این روش­ها دارای ابزاری نیز می­باشند که قابلیت بازرسی    از نقاط غیر قابل دسترسی را فراهم می­کنند.

Ultrasonic/Acoustic Techniques

Guided Wave – Teletest
Guided Wave – Teletest
Guided Wave – GUL Wavemaker
Guided Wave – GUL Wavemaker
(Phased-Array Ultrasnic Testing (PAUT
(Phased-Array Ultrasnic Testing (PAUT
Quantitative Acoustic Emission
Quantitative Acoustic Emission
Acoustic Emission
Acoustic Emission
(Through Transmission Ultrasonic Scanning (AUS
(Through Transmission Ultrasonic Scanning (AUS
(Internal Rotary Inspection System (IRIS
(Internal Rotary Inspection System (IRIS
(Full Matrix Capture Solution (FMC
(Full Matrix Capture Solution (FMC
Neutron Backscatter
Neutron Backscatter
Neotron Radiography
Neotron Radiography
Computed Radiography
Computed Radiography

Electromagnetic/Electrical Techniques

Pulsed Eddy Current
Pulsed Eddy Current
Magnetic Flux Leakage
Magnetic Flux Leakage
Alternating Current Field Measurement (ACFM) Method
Alternating Current Field Measurement (ACFM) Method
Magnetic Flux Leakage – Pipescan
Magnetic Flux Leakage – Pipescan
(Ground Penetrating Radar (GPR
(Ground Penetrating Radar (GPR
(Eddy Current and Remote Field Eddy Current (RFEC
(Eddy Current and Remote Field Eddy Current (RFEC

Thermal Techniques

Other

Laser Shearography
Laser Shearography
0