دوره های آموزشی ASNT

واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ارتقا ء سطح کیفی دانش مهندسان و پرسنل صنایع، متناسب با پیشرفت های علمی و تکنولوژی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تست های غیر مخرب به روش های معمول و پیشرفته مطابق با استاندارد بین المللی ASNT در فضای مناسب آموزشی در یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران می نماید.

موفقیت ما توسط کارکنان ما و تعهد آنها به دستیابی نتایج مطلوب به وسیله برتری در طراحی، اجرا و عملکرد در تمام پروژه‌های ما تضمین شده است. ما تلاش می کنیم با کار خلاقانه و ارائه پیشنهادهای بازرسی سفارشی شده، در این زمینه متفاوت باشیم.

برگزاری دوره های آموزشی تست های غیر مخرب 

سرفصل دوره های ASNT 

Eddy Current Testing

Eddy Current Testing Level I Topical Outline
 • Theory Course
 • Introduction to Eddy Current Testing
 • Electromagnetic Theory
 • Lab Demonstration
 • Basic Technique Course
 • Types of Eddy Current Sensing Elements
 • Selection of Inspection Parameters
 • Readout Mechanisms
 • Lab Demonstration
Eddy Current Testing Level II Topical Outline
 • Principles Course
 • Review of Electromagnetic Theory
 • Factors That Affect Coil Impedance
 • Signal-to-Noise Ratio
 • Selection of Test Frequency
 • Coupling
 • Field Strength and its Selection
 • Instrument Design Considerations
 • Techniques and Applications Course
 • User Standards and Operating Procedures
 • Inspection System Output

Ultrasonic Testing

Ultrasonic Level I Topical Outline
 • Basic Ultrasonic Course
 • Introduction
 • Basic Principles of Acoustics
 • Equipment
 • Basic Testing Methods
 • Ultrasonic Technique Course
 • Testing Methods
 • Calibration (Electronic and Functional)
 • Straight Beam Examination to Specific Procedures
 • Angle Beam Examination to Specific Procedures
Ultrasonic Testing Level II Topical Outline
 • Review of Ultrasonic Technique Course
 • Evaluation of Base-Material Product Forms
 • Evaluation of Weldments
 • Evaluation of Bonded Structures
 • Discontinuity Detection
 • Evaluation

 Magnetic Particle Testing

Magnetic Particle Testing Level I Topical Outline
 • Principles of Magnets and Magnetic Fields
 • Characteristics of Magnetic Fields
 • Effect of Discontinuities of Materials
 • Magnetization by Means of Electric Current
 • Selecting the Proper Method of Magnetization
 • Inspection Materials
 • Principles of Demagnetization
 • Magnetic Particle Testing Equipment
 • Types of Discontinuities Detected by Magnetic Particle Testing
 • Magnetic Particle Test Indications and Interpretations
Magnetic Particle Testing Level II Topical Outline
 • Principles
 • Flux Fields
 • Effects of Discontinuities on Materials
 • Magnetization by Means of Electric Current
 • Selecting the Proper Method of Magnetization
 • Demagnetization Procedures
 • Equipment
 • Types of Discontinuities
 • Evaluation Techniques
 • Quality Control of Equipment and Processes

 Liquid Penetrant Testing

Liquid Penetrant Testing Level I Topical Outline
 • Introduction
 • Liquid Penetrant Processing
 • Various Penetrant Testing Methods
 • Liquid Penetrant Testing Equipment
Liquid Penetrant Testing Level II Topical Outline
 • Review
 • Selection of the Appropriate Penetrant Testing Method
 • Inspection and Evaluation of Indications
 • Inspection Procedures and Standards

 Visual Testing

 Visual Testing Level I Topical Outline
 • Introduction
 • Definitions
 • Fundamentals
 • (Equipment (as applicable
 • Employer-Defined Applications
 • Visual Testing to Specific Procedures
Visual Testing Level II Topical Outline
 • Introduction of Visual Testing and Remote Visual Inspection
 • Fundamentals
 • Lighting
 • Material Attributes
 • Environmental and Physiological Factors
 • Principles and Theory
 • Equipment
 • Applications and Techniques
 • Visual Testing and Remote Visual Inspection Requirements
 • Recording and Documentation
 • Terminology and Definitions

Radiographic Testing

Radiographic Testing Level I Topical Outline
 • Basic Radiology Physics Course
 • Introduction
 • Fundamental Properties of Matter
 • Radioactive Materials
 • Types of Radiation
 • Interaction of Radiation with Matter
 • Exposure Devices and Radiation Sources
 • Radiological Safety Principles Review
 • Radiographic Technique Course
 • Introduction
 • Basic Principles of Radiography
 • Radiographs
 • Radiographic Image Quality
 • Film Handling, Loading and Processing
 • Exposure Techniques – Radiography
 • Fluoroscopic Techniques
Radiographic Testing Level II Topical Outline
 • Film Quality and Manufacturing Processes Course
 • Review of Basic Radiographic Principles
 • Darkroom, Techniques and Processing
 • Indications, Discontinuities and Defects
 • Manufacturing Processes and Associated Discontinuities
 • Radiological Safety Principles Review
 • Radiographic Evaluation and Interpretation Course
 • Radiographic Viewing
 • Application Techniques
 • Evaluation of Castings
 • Evaluation of Weldments
 • Standards, Codes and Procedures for Radiography
0