تست مایعات نافذ PT

برای اینكه محلی قطعاتی كه عمل جوش كاری در انها صورت گرفته است كنترل دقیق  شود و برای بررسی كیفیت ان یك سری ازمون هایی توسط بازرس جوش صورت می گیرد كه بازرسی جوش نام دارد. روش های و شیوه های متفاوتی را می توان برای این كار استفاده كرد كه شیوه های غیر مخرب یك از ان ها است. در این بین یكی از قدیمی ترین و پركاربرد ترین روش های بازرسی، آزمون مایعات نافذ (PT) می باشد.

یكی از معمول ترین روش های ازمون های غیر مخرب، كه به هزینه و مهارت كمتری نسبت با سایر روشهای آزمون های غیر مخرب نیاز دارد و یكی از قدیمیترین این روش ها است، ازمون مایعات نافذ یا یه اختصار PT می باشد. این شیوه در شناسایی منافذ ایجادشده در جوش كاربرد فراوانی دارد. به وسیله این شیوه می توان ترك های سطحی و منافذی كه با چشم عادی قابل رویت نیست را شناسایی نمود. این ازمون را برای برخی از فلزات خاص مانند فولادهای استنیتیك و فلزات غیر آهنی كه نمی توان برای بازرسی آنها از روش ذرات مغناطیسی (MT) استفاده نمود، به كار گرفته می شود.

ازمون مایعات نافذ یا PT رابه دو روش رنگ مریی و فلورسنت انجام می شود كه تفاوت انها در نوع مایع نافذ به كار رفته  است. روند انجام كار به این صورت است كه ابتدا سطح قطعه مورد بررسی را تمییز و خشك می كنیم به صورتی كه هیچ براده و عامل مزاحمی بر روی ان وجود نداشته باشد. به وسیله یك مایع نافذ از نوع مریی و یا فلورسنت روی سطح قطعه را می پوشانند. این كار را یا با قوطه ور كردن و یا با اسپری كردن مایع بر روی سطح قطعه انجام می دهند به طوری كه مایع تمام سطح را بپوشاند و هیچ قسمتی از ان خالی نماند. بعد از یك زمان سی دقیقه ای مایع اضافی را از روی سطح قطعه پاك می كنیم. دراین حالت مایع نافذ درون درزها و ترك ها نفوذ می كنید. ظاهر كننده یا اشكارساز را كه به صورت  پودر می باشد روی سطح پخش می كنیم، در این حالت مایع نفوذی داخل عیوب سطحی قطعه، به وسیله اشكار ساز به سطح كشیده می شود.

چنانچه مایع نفوذی استفاده شده از نوع مریی باشد با استفاده از اختلاف رنگ موضعی بر روی سطح قطعه، از طریق بازرسی چشمی و در نور معمولی می توان بازرسی را انجام داده و ترك ها و عیوب سطحی را تشخیص داد. اگر از مایع فلورسنت برای ازمون مایعات نافذ استفاده شده است می توان با استفاده از نور فرابنفش عیوب سطحی قطعه مورد بازرسی قرارگرفته را تشخیص داد. به همین منظور رعایت نکات ایمنیدر استفاده از این روش نیز بسیار مهم می باشد.

0