تست رادیوگرافی RT

يکي از پرکاربردترين روشهاي تستهاي غير مخرب (NDT)براي رديابي عيوب داخلي مثل حفره هاي گازي مي باشد.عيوب صفحه اي نيز مي توانند با جهت گيري مناسب توسط راديوگرافي رديابي شوند اين روش همچنين براي پيدا کردن تغييرات ترکيب در مواد، ضخامت سنجي، تعيين محل قطعات اضافي يا معيوب که در داخل دستگاهها وجود دارند و از ديد پنهان مي باشند استفاده شوند مزيت اوليه استفاده از پرتوهاي يونيزه کننده درNDT اين حقيقت مي باشد که مي توان با استفاده از اين پرتوها در اجسام با اشکال مختلف و اندازه هاي ميکروني قطعات الکترونيکي استفاده کرد. در بازرسی RT از اشعه ایکس یا گاما برای پرتونگاری استفاده می شود. پرتو به جسم تابیده می شود وبه علت طول موج کم اشعه ها جذب قطعه می شود.کیفیت اشعه ایکس بهتر اما گرانتراست نفوذ گاما زیاتر است. تست رادیوگرافی (radiographic test) یا RT یا رادیوگرافی صنعتی، یکی از تستهای غیرمخرب یا NDT برای جوش است که وجود و شکل عیوب ماکروسکوپیک یا سایر ناپیوستگیها را داخل جوش نشان میدهد. در این روش از قابلیت نفوذ پرتوهای ایکس (x-ray) یا گاما در اجسام استفاده میشود. هرچه طول موج کوتاهتر باشد قدرت نفوذ پرتو در داخل جسم بیشتر است. تمام تابش در جوش نفوذ نمیکند بلکه قسمتی از آن جذب میشود. مقدار جذب تابعی از چگالی و ضخامت جوش است. مثلا اگر حفره ای در جوش وجود داشته باشد، پرتو تابش شده نسبت به یک جوش سالم از میزان فلز کمتری عبور میکند. در نتیجه میزان پرتو جذب شده در ناحیه معیوب تغییر خواهد نمود. تغییرات در جذب پرتو روی فیلم حساس به تابش ثبت و حضور عیب نمودار میشود. این تصویر را رادیوگراف مینامند.

0