بازرسي رنگ و پوشش هاي صنعتي

فلزات بطور خالص در حالت ناپايدار قرار دارنـد ، ميـل طبيعـي ايـن عناصـر در تبديل شدن به اكسيدها و پايدار شدنشان ، معضل بزرگ امروزه در سراسر دنياست . چـه بسا هزينه هاي هنگفتي صرف مطالعات و تحقيقات در اين زمينه گرديده و مي گردد و چه بسا حوادث ناگواري بدليل خوردگي و اكسيد شدن فلزات اتفاق افتاده اسـت . بـر همـين اساس شرکت تارادیس تابش آزما با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص در زمينه بازرسي رنگ و پوشش هاي صنعتي اقدام به ارائه خدمات اجرايي و مشاوره به شرح ذيل مي نمايد:

 • مشاوره در زمینه تهیه سیستــــم های رنــگ و انــواع اســتانداردهای مــــرجع
 • مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گزارشـات
 • مشاوره در زمینه انتخـاب و خرید وسـایل بـازرســی رنــگ و روشــهای حـمـــل
 • مشاوره در زمینه کیــورینــگ رنــگها و روشـهـای اجــرایي رنـــــگ آميــــزي
 • مشاوره و بازرسي در زمينه روشــــــــهاي آماده ســــازي سطــــوح
 • مشاوره و بازرسي در زمينه انتخاب مــــواد اوليه پـــوشش و رنـــــگ
 • مشاوره و نظارت در زمينه پروسه هاي رنگ آميزي و پوشش دهي صنعتي
 • بازرسي فني عمليات پوشش دهي مطابـــق با استـــانداردهاي بين المللي
 • تهيه و بازبيني كليه دسـتورالعمل هاي بازرسي ، خوردگي و پـوشش رنـگ
 • تهيه دستورالعمل هاي سيستم رنگ بر اساس استاندارد ASTM
 • تهيه گزارشات تخصصي از وضعيت حفاظــتـي
 • ايجاد آزمون هاي تخصصي كنترل كيفيت رنگ
 • گواهي تاييد عمليات بلاستينگ و رنگ آميـزي
0