بازرسی خوردگی

مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارات ناشی از خوردگی به روش اقتصادی و مطمان می باشد.

برای اینکه مهندس خوردگی به خوبی از عهده وظایف خود برآید، بایستی بااصول خوردگی و عملیات مبارزه با آن، خواص شیمیایی، متالورژیکی، فیزیکی و مکانیکی مواد، آزمایشات خوردگی، ماهیت محیط های خورنده، قیمت مواد اولیه، نحوه ساخت و تولید، کامپیوتر و طراحی قطعات آشنا باشد.از آنجا که در حل مسائل خوردگی، مهندس خوردگی بایستی روشی را انتخاب نماید که بیشترین بهره را در برداشته باشد، شرکت تارادیس تابش آزما با در اختیار داشتن مهندسین متخصص در زمينه بازرسي خوردگی اقدام به ارائه خدمات اجرايي و مشاوره به شرح ذيل مي نمايد:

• تجزيه و تحليل آسيب ديدگي علل خوردگی بر مواد و مصالح

• طراحي، تامين اقلام ، اجراء ، نظارت و نگهداري سيستم هاي پایش  و انتخاب مناسب بازدارنده های خوردگي

• عيب يابي سيستم هاي حفاظت كاتدي  و آندی

• انتخاب صحیح آلیاژ و پوششهای مقاوم به خوردگی

• طراحی و تدوین دستورالعمل های اجرای سیستم های رنگ، پوشش  و عایق.

0