بازرسی جوش

موضوعی که همیشه بحث برانگیز بوده و موجب نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فلزی است، چگونگی رفتار اتصالاتی است که بوسیله فرآیندهای جوشکاری، به منظور ساخت و یکپارچه نمودن اعضای سازه های فلزی ، ایجاد می گردند. متخصصین جوشکاری بر این باورند که اگر استانداردهای مربوطه در طراحی و اجرای اتصالات جوشی به کار گرفته شوند، با توجه به خواص متالورژیکی و مکانیکی ناحیه جوش ایجاد شده، نباید اشکال خاصی در رفتار اتصال جوشی به وجود آید. با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت که عامل اساسی بروز مشکلات در جوشکاری ، عدم رعایت اصول اساسی استانداردهای مربوطه می باشد. اطمینان از کیفیت جوش زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در ۳ مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود . شرکت تارادیس تابش آزما از خدمات بازرسین جوش مجرب و متخصص و دارای مدارک سطح II و III تست های غیرمخرب از انجمن تستهای غیرمخرب آمریکا (ASNT) و سازمان بین المللی استاندارسازی (ISO) و مدارک CSWIP از انجمن جوشکاری انگلیس (TWI)، در پروژه های بازرسی خود استفاده می نماید.

باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بررسی تمامی جوانب ، بازرسین جوش این شرکت از چک لیست های بازرسی استفاده می نمایند. نمونه ای از این چک لیستها به شرح ذیل آمده است :

مراحل بازرسی جوش

۱-  بازرسی قبل از جوشکاری

 • مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی
 • انتخاب صحیح استاندارد اجرایی
 • انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری
 • بازرسی مواد مصرفی
 • طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری
 • کنترل مونتاژ اتصالات
 • بررسی تجهیزات جوشکاری
 • آزمون جوشکاران و اپراتورها

۲- بازرسی حین جوشکاری

 • کنترل پارامترهای اساسی جوشکاری و تطابق آن با WPS
 • بازرسی پیش گرم و دمای بین پاسی در صورت لزوم.
 • کنترل تمیز کاری بین پاسی و شکل لایه های فلز جوش
 • کنترل کیفیت سطوح گوجینگ شده
 • بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری
 • بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب
 • کنترل پیچدگی یا اعوجاج ناشی از جوشکاری
 • نظارت بر فرآیندهای NDT مورد نیاز در بین پاسهای جوشکاری در صورت لزوم
 • هر گونه بازرسی در حین عملیات (مانند بررسی ابعاد و…)

۳- بازرسی بعد از جوشکاری

 • بازرسی چشمی
 • بازرسی تغییر شکلهای ناشی از جوشکاری
 • بازرسی ابعادی
 • انجام آزمایش های غیرمخرب
 • نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری در صورت لزوم
0