آزمون مایع نافذ

نافذ های مورد استفاده یا نافذ رنگی مرئی یا نافذ رنگی فلورسنت هستند. بازرسی برای یافتن نشانه های رنگی مرئی، زیر نور سفید انجام می شود در حالی که بازرسی نشانه های نافذ رنگی فلورسنت زیر نور فرابنفش (یا مشکی) در شرایط تاریک انجام می گردد. فرایندهای مایع نافذ بر اساس نحوه شستشوی نمونه به دسته های ریزتری تقسیم می شوند. نافذ ها می توانند به صورت زیر باشند:

 • قابل شستشو با آب
 • قابل تعلیق یعنی یک عامل امولوسیون کننده به نافذ اضافی روی سطح نمونه اضافه می شود تا آن را قابل شستشو با آب گرداند.
 • تمیزشونده با حلال برای برداشتن نافذ اضافی از سطح نمونه آزمایش لازم است که در یک حلال حل شود.

فرایندهای مایع نافذ را می توان به ترتیب کاهش حساسیت و کاهش هزینه به صورت زیر بیان کرد.:

 • نافذ رنگی فلورسنت قابل تعلیق
 • نافذ رنگی فلورسنت تمیزشونده با حلال
 • نافذ رنگی فلورسنت قابل شستشو با آب
 • نافذ رنگی مرئی قابل تعلیق
 • نافذ رنگی مرئی تمیزشونده با حلال
 • نافذ رنگی مرئی قابل شستشو با آب

برخی از مزایای استفاده از آزمون مایع نافذ عبارتند از:

 • هزینه بسیار کم
 • با قابلیت جابجایی عالی
 • حساسیت بالا نسبت به ناپیوستگی های ریز و تنگ
 • روشی نسبتا ساده است.
 • می تواند روی مواد گوناگونی استفاده شود.
 • تمام ناپیوستگی های سطحی را صرف نظر از جهت گیری آنها با یک عملیات آشکار می سازد.

بعضی محدودیت های آزمون مایع نافذ عبارتند از:

 • سطح آزمایش باید عاری از هرگونه آلودگی باشد (چرک، روغن، گریس، رنگ ، زنگ و غیره ).
 • تنها ناپیوستگی های سطحی را آشکار می سازد.
 • روش ساده ای برای ثبت دائمی وجود ندارد.
 • اغلب باید بعد از آزمایش تمام مواد نافذ برداشته شوند.
 • روی نمونه های متخلخل قابل استفاده نیست و استفاده از آن روی سطوح خیلی خشن مشکل است.

0