آزمون جریان گردابی

سه نوع پروب در آزمون جریان گردابی استفاده می شود. پروب های داخلی معمولا برای آزمایش عملکرد لوله های مبدل  حرارتی استفاده می شود. پروب های محاطی معمولا برای آزمایش میله ها و لوله ها در طول ساخت استفاده می شود. کاربرد های پروب های سطحی شامل محل ترک ها، طبقه بندی مواد، اندازه گیری ضخامت جداره پوشش و اندازه گیری عمق سخت کاری سطحی شده می باشد.

از این روش برای موارد زیر استفاده می شود:

 • برای تشخیص عیوب در لوله سازی
 • طبقه بندی مواد
 • اندازه گیری پوشش های نازک
 • اندازه گیری ضخامت جدار نازک تنها از یک سطح
 • اندازه گیری عمق سخت کاری سطحی شده

بعضی از مزایای آزمون جریان گردابی عبارتند از:

 • به کوپلنت نیاز ندارد.
 • پاسخ لحظه ای می دهد.
 • در طول نصب مراحل پیچیده ای ندارد.
 • به عیوب کاملا حساس است.
 • بسیار تکرارپذیر است.
 • می توان از اسکن با سرعت بالا استفاده شود.
 • برای آنالیز ابعادی عیوب و ضخامت پوشش بسیار دقیق است.

برخی از محدودیت های آزمون جریان گردابی شامل موارد زیر است:

  • عمق نفوذ آن محدود است.
  • از نظر تئوری به یک زمینه خوب آموزش درباره اصول الکتریکی و ریاضیات نیاز دارد.
  • به تغییرات سطحی بسیار حساس است و بنابراین به یک سطح خوب نیاز دارد.
  • تنها برای مواد رسانا قابل استفاده است.
  • می تواند برای مواد غیر مغناطیسی و مغناطیسی استفاده شود اما در فولادهای کربنی برای تشخیص عیوب زیرسطحی قابل اعتماد نیست.
  • تنگی ترک و جهت گیری جریان گردابی در یک ترک یا ناپیوستگی خطی، روی قدرت آشکارسازی تاثیر می گذارد.

0